Aktuellt

Effektiva och hållbara transporter

Tillväxtverket erbjuder tillverkande företag att söka finansiering från en ny pilotsatsning inom transport och logistik. Sök en check för att anlita en konsult som ser över er logistik och tar fram förslag till förbättrade transportlösningar för ert företag. Tillväxtverket finansierar upp till 75%, max 100 000 kr. Undersök vad i logistikkedjan som kan stärkas, analysera och kartlägg era transportbehov. Kanske kan effektivare packning, lageroptimering, samordnade transportlösningar eller kombitransporter bli ert sätt att öka lönsamheten? Vem kan söka?

 • Tillverkande företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrlands län.
 • Företag med 1-49 anställda. Ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställd.
 • Företag som inte är i ekonomiska svårigheter.
Ansökningsperiod 9-30 oktober. Skicka in din ansökan och läs mer på Tillväxtverkets hemsida >>  

Teknikforum hos Billerud Korsnäs Karlsborg

Adopticum och IUC Norr genomförde via projektet OMIN ett lyckat och uppskattat teknikforum vid Karlsborgs pappersbruk i onsdags. Det skedde tillsammans med Billerud Korsnäs Karlsborg samt inbjudna teknikföretagen; Ductus PreEye, Optimation, MBV Systems, Damill, CorrVision, Datapolarna samt Swerea Mefos. OMIN (optisk mätteknik för ett Innovativt näringsliv) är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC (industriellt utvecklingscentrum norr). Billerud Korsnäs Karlsborg, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och produktionsflödet. Under dagens teknikforum deltog berörd personal från Karlsborg som berättade och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. De deltagande teknikföretagen bidrog till samtal, med konkreta råd, tips och idéer. Genomfört idégenererande teknikforum var en möjlighet för Billerud Korsnäs Karlsborg att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen var dagen en bra chans att träffa berörda chefer och personal vid Karlsborg. Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finns potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena. Läs mer om projektet: www.adopticum.se/OMIN Teknikforumet hos Billerud Korsnäs Karlsborg är den första i ett antal tilltänkta liknande dagar hos övriga basindustriföretag under 2017 och 2018. Billerud Korsnäs Karlsborg

IUC Norr AB etableras i Gällivare

Nu kommer Industrisamverkan i Malmfälten med IUC Norr AB igång. Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten. -”Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterade flera scenarier för ett samarbete de kommande åren”, säger Anders Högström på IUC Norr AB. På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens industriella SMF. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen. Nu är samarbetsavtalet med Gällivare kommun klart och operativt samarbete och en fysisk etablering kommer inom kort. Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norr att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatser riktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotential genom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare. I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man ökar förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt. "Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål", säger Andreas Hinzer, Utvecklingschef i Gällivare. Att fördjupa samarbete och etablering leder till ett stabilare och effektivare resultat för Gällivare, Malmfälten, IUC och Region Norr.

Våra projekt

14 December


Industrifrukost i Skellefteå

Välkommen till ett trevligt morgonmingel med IUC Norr. Torsdag 14 december klockan 07:30-08:30 Plats: Hotell Aurum, Skellefteå Kaffe/te och frukostmacka serveras från klockan 07:00. Morgonens programpunkter:

 • Tillämpad AI och maskinlärning Anders Hedlund, Dataanalytiker på Business Intelligence Nordic, Skellefteå
 • Digital etik Johanna Forsgren Israelsson, jurist Zacco
Anmäl dig senast 13 december till gabriella.rymark@iucnorr.se Deltagandet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för att kunna beräkna antal frukostmackor. OBS! Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid utebliven frånvaro debiteras självkostnadspris.

30 January


Ledarutvecklingsprogram - 5 tillfällen á 1 dag

Utbildningen ger dig trygghet i ledarrollen och verktyg för din fortsatta utveckling. De ledare som går utbildningen ska känna sig rustade att våga leda, leda tydligt och med stor närvaro samt bidra som goda föredömen och hantera konflikter och kommunikation med skicklighet i sina respektive verksamheter. En högkvalitativ grundläggande ledarskapsutbildning utifrån deltagarnas enskilda behov och konkreta målsättningar. 5 tillfällen á 1 dag med start 30 januari klockan 09.00-16.30.  Se efterföljande datum nedan. Anmäl dig senast 21 december via detta formulär >> Ledarutvecklingsprogram för första linjens chef Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området   Block 1 Chef och ledare – 30 januari  Uppstart med övningar som syftar till att skapa förutsättningar för att bygga tillit och förtroende exempelvis genom självpresentation, förhållningsätt, farhågor och förväntningar. Vi hanterar rollen som ledare och genomför olika övningar utifrån begreppen chefskap och ledarskap. Vi resonerar kring begreppen vad och hur, organisation och kultur. Att skapa ledning, målsätta och prioritera. Vi undersöker företagens kontext och sammanhang utifrån olika perspektiv. Fokus riktas mot mångfald och jämlikhet, men vi gör också en då- och framtidskoppling. Vi utforskar potentialen framåt. Ledarutveckling. Block 2 Kommunikation – 27 februari 

 • Kommunikation i teori och praktik
 • Det coachande ledarskapet
 • Konflikthantering med konkreta övningar
 • Feedback som verktyg att bygga relationer och verksamheter Vi vet av erfarenhet att ledare gärna vill ha stöd i konflikthantering, vi vet också att medarbetare ofta efterfrågar mer feedback av sina chefer och kollegor.
Block 3 Motivation och samtal – 27 mars
 • Behovsanpassat ledarskap, om motivation i ledarskap och medarbetarskap
 • Medarbetarsamtal
 • Svåra samtal Vi jobbar vidare med ytterligare några områden som varje chef och ledare stöter på i sin yrkesroll. Vi fokuserar på vad som karaktäriserar ett bra styrt samtal såsom lönesamtal, medarbetarsamtal eller avslutningssamtal. Vi över också på att hantera svåra samtal.
Block 4 Personlig utveckling – 24 april Instrumentet MBTI, Myers Briggs Type Inventory. Syftet är att skapa djupare förståelse om sig själv men också sin omgivning. Vi gör en gruppåterkoppling. Vi kommer att utgå från den positiva psykologin och vad som är individens och organisationens styrkor. Hur kan man stärka det som redan är starkt och bygga sin verksamhet och sina medarbetare kring styrkor. När man kommit så här långt i utbildningen finns det en stor vinst i att skapa förutsättningar till ytterligare självkännedom. Block 5 Gruppers utveckling – 22 maj
 • Gruppens sammansättning
 • Gruppens utveckling
 • Förändringsarbete
 • Företagskultur och gruppnormer
 • Återblick och skapande av helhet
 • Utvärdering Vi fokuserar på grupper, men ser sista tillfället som en möjlighet till repetition och gemensam förståelse av hela utbildningsinnehållet, där varje block hänger ihop med helheten.
  Avgift: 7 500 kr ex moms/person. Vi behöver minst 8 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Inom gruppen kommer vi att skapa en tillit som gör att det känns naturligt att vända sig till sina utbildningskamrater som framtida bollplank i ledarskapsrelaterade frågor. Upplägget genomsyras av frågeställningar och fördjupade insikter kring mångfald och jämställdhet. Anmäl dig senast 21 december via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norr

1 February


5 dagars VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank. En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna. En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik? För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.   Nya datum för 2018: 5 dagars utbildning. 1-2 februari (lunch till lunch), 22 mars, 20 april, 14 maj samt 7 juni. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.   Innehåll Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete.
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper - nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken.
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten.
 • Nätverkande.
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning.
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll.
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete.
 • Konflikthantering.
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier.
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
  Avgift: 11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.   Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.   Anmäl dig senast 30 november via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norr

6 February


HR & Rekrytering

Ett företags möjligheter till utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplat till företagets förmåga att attrahera de bästa medarbetarna. Det ställer krav på en snabb, smidig, träffsäker och kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Urval, annonsering, intervju, referenstagning är bara några delar i processen. Du som är ansvarig för rekryteringen på ditt företag måste ha rätt verktyg för att processen ska bli smidig. Hur attrahera och säkerställa rekrytering av de bästa medarbetarna, minimera risken för diskriminering och samtidigt bygga sitt arbetsgivarvarumärke? Datum och tid: 6 februari 2018 klockan 09:00-16:00 Plats: Luleå. Vi återkommer med lokal. Nivå Start: För dig som är ny inom området Innehåll

 • Forskningen som bakgrund om urvalsmetoders prediktiva validitet.
 • Hur mycket kostar en felrekrytering?
 • Rekryteringsprocessen, steg för steg – ett verktyg att anpassa till den egna organisationen.
 • Kravprofil – kriterier för urval, kompetenser, kunskaper, färdigheter.
 • Annonsering är att marknadsföra; målgrupp, budskap, attraktionspaket.
 • Hur bygga arbetsgivarvarumärke - employer branding.
 • Urval, Utbildning / Erfarenhet / Personlighet / Kapacitet.
 • Intervjun; struktur, frågebatteri, förhållningssätt och metod.
 • Frågeteknik: SBR metoden.
 • Kompetensbaserad referenstagning.
 • Genomgång av Femfaktormodellen, personlighetsteori.
 • Presentation av klassiska intervjufällor.
 • Arbetspsykologisk testning.
 • Diskrimineringslagen.
 • Human Due Diligence/ bakgrundskontroller.
Föreläsningen varvas med diskussioner, workshops och erfarenhetsutbyte.   Avgift: 2 500 kr ex moms/person. Vi behöver minst 8 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Kursledare: Merja Kenttälä, HR-konsult Anmäl dig här senast 9 januari >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norr