Business Model Innovation and Internalization of Process Industry SMEs

Projektets huvudsakliga mål är att förbättra konkurrenskraften hos SMEer, var kunder finns inom process/gruv/energi/olja/gasindustrier, genom att stödja dem i att hitta behov/möjligheter, utveckla nya affärsmodeller, bygga europeiska partnerskap, söka EU-finansiering för projektförslag och utveckla SMEers produkter, tjänster och andra erbjudanden. … Läs mer

OMIN

Bild

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, är ett projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik! Detta görs inom ramarna för ett strukturfondsprojekt där Tillväxtverket … Läs mer

INDIGO

Bild

Indigo är ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering. I Västerbotten genomförs programmet av Adopticum, och i Norrbotten av IUC Norr. Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja … Läs mer

Rådkraft

Bild

Projekt Rådkraft bygger vidare på metoden från IUC:s projekt MångVäx där åtta företag utvecklat sin kompetens och systematik inom jämställdhet och likabehandling. Idén med Rådkraft är att öka kontaktytan och nå många fler företag genom att arbeta processinriktat med ett … Läs mer

LÅGAN

Bild

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. Projektets syfte är att genom regional klustersamverkan (flera regionala och … Läs mer

Industri 4.0

Bild

Industri 4.0 – En förstudie som grund för ”Nyindustrialisering” och ”Smart industri” Industri 4.0 är en benämning på det paradigmskifte som sker när man går mot en systemintegrering som möjliggjorts av den tekniska utvecklingen inom IT-området. Förstudien är en gapanalys … Läs mer

Kompetenslyft Industri

Bild

Kompetenslyft industri är ett projekt där vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning. I projekt får de anställda möjlighet till skräddarsydda och anpassade utbildningsinsatser. Arbetet börjar med en nulägesanalys där era kompetensbehov synliggörs. Det kan handla om insatser för att ta affärer … Läs mer

MångVäx (avslutat)

Bild

Mångväx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta och vi utarbetar modeller för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbete i näringslivet. Forskning och erfarenhet visar att företag som arbetar strategiskt med jämställdhet och mångfald visar en högre produktivitet och lönsamhet. … Läs mer

Pegin XL

Bild

Projektet drivs av IUC Norr tillsammans med Business Sweden. Pegin XL ska identifiera internationellt gångbara produkter och lösningar hos industriella små och medelstora företag, institut och akademi. Deltagande företag får hjälp med att skapa tillväxt och bli redo att expandera, … Läs mer

Teknikcollege Norrbotten (avslutat)

Bild

Projekt Teknikcollege- en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning, syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin … Läs mer

Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU)

Bild

Projekt TmU är ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot industriella små och medelstora företag som är eller har potential att vara leverantörer till regionens basindustri. TmU stärker konkurrenskraften hos regionens små och medelstora industriella företag som gör affärer med basindustrin. Genom behovsanalyser … Läs mer

Produktion Botnia (avslutat)


Projektet syftade till att förbättra produktiviteten i företagen genom minimering av ej värdeskapande tid med hjälp av Lean. Förutom utlovad produktivitetsökning utvecklades organisationerna, kvalitetsnivån höjdes, arbetsmiljö förbättrades och de anställdas engagemang ökade på ett mycket positivt sätt. I projektet ingick … Läs mer

Tillväxtmotor för små & medelstora företag, TM1 (avslutat)

Projektets syfte var att skapa effektiv samverkan i nätverk mellan företag, universitet/institut, basindustri, samhällsorgan och genomföranderesurser som genererar hållbar regional tillväxt. Inom projektet bedrevs inventering och återkoppling av utvecklingsbehov i små och medelstora företag, temamöten, mentorinsatser till entreprenörer, proaktiv samverkan … Läs mer

Miljöföretag gör affärer (avslutat)

Projektet riktade sig mot företag som på olika sätt kunde bidra i processen för framtidens lågenergihus. Projektets syfte var att deltagande företag skulle identifiera och initiera möjligheter till tillväxt inom hållbart byggande både i den egna verksamheten och i samarbete … Läs mer

PLUSS (avslutat)

Syftet med PLUSS var att genom riktade utbildningsinsatser stärka företagens kunskaper inom strategiska kompetensområden. Detta för att säkra företagens utveckling och för att bättre kunna möta den hårdnande konkurrensen från omvärlden. Målgrupp var företag inom trä-, verkstads- och elektronikbranschen i … Läs mer

PEGIN (avslutat)

Projektets syfte var att genom ett ökat och uthålligt lokalt och regionalt samarbete skapa förutsättningar för hållbar utveckling av produktägande företag, funktionsleverantörer och utrustningsindustri inom process-, energi-, och gruvindustrin i Norrbotten. Finansiärer var Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, … Läs mer

ECEH (avslutat)

Bild

ECEH (efficient control of heat & ventilation in low energy houses for single families) är ett internationellt samarbetsprojekt med syfte att stärka konkurrenskraften hos regionens småhusindustri genom att ta fram ett koncept för effektivt samnyttjande av energi, värme och ventilation … Läs mer

TräIN (avslutat)

Bild

Nätverk och samarbete ger små och medelstora företag möjlighet att ta del av det senaste inom forskning och utveckling. Utvecklingsprogrammet TräIN (Träinnovationsnätverket i norr) har i två etapper sedan 2008 skapat kontakter mellan företag, universitet och samhälle så att regionens … Läs mer

ESIS (avslutat)

Bild

IUC Norrbotten har i samverkan med Luleå tekniska universitet och IUC Västerbotten tagit initiativ till att etablera ett regionalt innovationssystem ESIS (Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem) inom elektronik och inbyggda system, där industri, akademi och samhälle samverkar för att öka … Läs mer