Bild

Nätverk

IUC Norr har under åren tagit initiativ till ett antal utvecklings- och nätverksprojekt. Vi fungerar som en så kallad klustermotor. Flera projekt har utvecklats till affärs-/kompetenskluster och bolag. I klustren finns såväl små som stora företag. Genom klusterbildning kan de små företagen tillsammans uppnå skalfördelar.

Samverkan i kluster innebär även att företag kan ta sig an affärer och utvecklingsprojekt som annars skulle vara omöjliga att genomföra. I ett dynamiskt kluster ges små företag möjligheter att konkurrera med mycket större företag, både nationellt och internationellt.

Att utveckla kluster tar lång tid och kräver uthållighet. Ett kluster blir mer etablerat och ”djupare” i takt med att fler aktörer samlas i klustret. Närhet mellan företag och organisationer främjar spridningen av information och idéer inom klustret. IUC som klustermotor har olika roller.

Under inledningen är förmågan att skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat viktig. Under senare stadier behöver klustermotorn mer kommersiell kompetens, som har direkt relevans för klustret. Det kan till exempel handla om att medverka vid utformning av gemensamma offerter, avtal, produktutveckling i samarbeten mellan företag och akademi eller sätta igång gemensamma produktionsaktiviteter.

Här följer några exempel på kluster/nätverksprojekt där IUC Norr är eller har varit drivande som klustermotor:

ESIS
Ett regionalt innovationskluster i Norr- och Västerbotten inom elektronik och inbyggda system. LTU, IUC Electropolis, IUC Norrbotten och IUC Västerbotten driver klusterprojektet i samverkan.
Läs mer

IUC Kompetens Norr
En satsning som IUC Norrbotten och IUC Västerbotten driver gemensamt för att genomföra utbildningar riktade till befintliga medarbetare inom verkstads-, trä- och elektronik/IT-industrin i Norr- och Västerbotten. Verksamheten har förutsättningar att utvecklas till ett viktigt kompetenskluster för behovsstyrd personalförsörjning.
Läs mer

TräIN
Trä Innovationsnätverket i Norr, ett innovationskluster för Träindustrin i Norrbotten som drivs av LTU och IUC Norrbotten i samverkan.
Läs mer

PEGIN
Process-, energi- och gruvinnovationer, ett nätverk av produktägare, funktionsleverantörer och utrustningsindustri inom process-, energi- och gruvområdet i Norrbotten. Ett samarbete har etablerats med Swerea Mefos.
Läs mer

Produktion Botnia och Lean Excelens-nätverket
Produktionsnätverk för att utveckla Lean i små och medelstora företag i samarbete med LTU, IUC Norrbotten och Produktionslyftet.
Läs mer

EPN
Export Plattform Norrbotten startade som ett nätverksprojekt med cirka 25 företag och IUC Norrbotten som klustermotor. Bolaget startade utifrån en större entreprenad till LKAB. Parallellt med Entreprenadverksamheten utvecklade bolaget under åren egna produkter bestående av avisningsanläggningar för tåg. Bolaget har ombildats till ett produkt- och teknikbolag under namnet EPN Solutions AB. IUC Norrbotten är en av åtta delägare.
Läs mer

BIFUN
Basindustrinära företagsutveckling, ett utvecklingskluster som bestod av 35 underleverantörer till basindustrin i Norrbotten.